Kvalitet & miljö

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Vi skall 

·engagera alla anställda i arbetet med att uppnå mätbara mål. 
·ständigt förebygga och förbättra samtliga processer, för att bättre tillgodose kundens förväntningar.  
·bedriva miljöarbetet som en integrerad del av företagets långsiktiga strategi genom att på ledningsnivå fastställa regler och rutiner för hur miljöarbetet skall organiseras och bedrivas.  
·efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar.  
·genom ständiga förbättringar minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens samtliga processer på ett för företaget ekonomiskt sätt. 
·ställa krav på och prioritera leverantörer och entreprenörer som verkar för att råvaror, produkter, transporter och tjänster tillverkas och levereras på ett miljövänligt sätt.  
·beakta miljöpåverkan vid ny- eller ombyggnad och andra förändringar i verksamheten.  
·samråda, informera, utbilda och engagera våra medarbetare, samt informera om företagets och medarbetarnas individuella skyldigheter.  
·öppet kommunicera vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan med personal, allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.